Skip to main content

Honorarium

Ustalanie spadkobierców

Przy ustalaniu spadkobierców, procent od narosłego udziału w spadku jest rozliczany ze spadkobiercą, jak to jest zwyczajowo przyjęte w branży. Opłata jest należna tylko wtedy, gdy spadkobierca faktycznie rozdzieli spadek. W ten sposób ryzyko finansowe jest wykluczone dla potencjalnego spadkobiercy.

Dalsze szczegóły dotyczące warunków opłat można znaleźć w punktach poniżej:

Co wchodzi w skład honorarium Genealogia badenia e.K.?

Honorarium poszukiwacza spadkobierców jest jedynie wynagrodzeniem za sukces. Honorarium jest ustalane z pretendentami do spadku i uzależnione jest od stopnia trudności oraz rozmiaru poszukiwań. Oznacza to, że pracujemy na własne ryzyko gospodarcze. Gdy nie uda się odnaleźć spadkobierców, to my ponosimy koszty.

Czy jako zleceniodawca mam dokonywać wcześniejszych wpłat?

Koszty dochodzenia i wydatki występujące w trakcie poszukiwania pokrywa Genea-logia badenia e.k. Tak więc nasi zleceniodawcy nie ponoszą żadnych wcześniej-szych zaliczkowych kosztów.

Kiedy należy uiścić honorarium?

Nasze honorarium jest płatne dopiero z chwilą wypłacenia spadku osobie /osobom uprawnionej/-nym do spadku.

W jakich wypadkach Genealogia badenia e.K. ma roszczenie o honorarium?

Decyzją z 23 września 1999, III ZR 323/98 Trybunał Federalny orzekł, że poszuki-wacz spadkobierców ma prawo do wynagrodzenia tylko wówczas, kiedy zawarł ze spadkobierca umowę o wynagrodzenie. Ta decyzja został jeszcze raz potwierdzony przez Trybunał Federalny (BGH) 23 lutego 2006 (postanowienie BGH III ZR 209/05).

Jak wysokie jest honorarium Genealogia badenia e.K.?

Stawka honorarium za udanie poszukiwania, której wysokość zależna jest od stop-nia trudności i nakładu pracy, jest z zasady uzgadniana ze spadkobiercami współ-pracujacymi z Genealogia badenia e.K.
Wiele niemieckich jak i europejskich sądów potwierdziło współmierność ryczałtowej opłaty między 20 a 30 procent wartości spadku, plus obowiązujący podatek VAT.

 • Wyższy Sąd Krajowy (Oberlandesgericht) Brandenburg, wyrok z dnia 20 maja 2008 r., 11 U 157/07
 • Wyższy Sąd Krajowy (Kammergericht) Berlin, wyrok z dnia 5 listopada 2001, 26 U 10301/100
 • Sąd Krajowy (Landgericht) Berlin, wyrok z dnia 19 grudnia 2003, 35 O 423/03
 • Sąd Krajowy (Landgericht) Berlin, wyrok z dnia 1 lutego 2002, 35 0 423/01
 • Sąd Krajowy (Landgericht) Darmstadt, wyrok z dnia 29 czerwca 2000, 13 0 15/99
 • Sąd Krajowy (Landgericht) Potsdam, wyrok z dnia 7 października 2008, 6 O 128/08
 • Sąd Krajowy (Landgericht) Ellwangen, wyrok z dnia 14 maja 2003, 5 O 95/03
 • Wyższy Sąd Krajowy (Oberlandesgericht) Wien, postanowienie z dnia 3 paź-dziernika 1996,1 Ob 2168/96x

Jakie koszty obejmuje nasze honorarium?

Honorarium Genealogia badenia e.K. zawiera wszystkie koszty i wydatki powstałe w trakcie  poszukiwania spadkobierców (koszty kwerendy, adwokatów, do-radców podatkowych, notariuszy, koszty podróży, łącznie z - jeśli będzie to ko-nieczne - kosztami tłumaczeń dokumentów).

Jakie koszty powstają dla sądów spadkowych i kuratorów spadku w ramach współpracy z Genealogia badenia e.K.?

Ponieważ nasze wynagrodzenie uzgadniamy wyłącznie z pretendentami do spadku, usługi Genealogia badenia e.K. dla kuratorów spadków i sądów są oczywiście bez-płatne.

Badania w archiwach, badania genealogiczne i inne usługi

 • Opłaty za badania rodzinne, badania emigracyjne, badania archiwalne, badania adopcyjne i inne usługi oferowane przez firmę naliczane są według stawek godzinowych i zależą od czasu i stopnia trudności wykonywanej pracy.

 • Zawsze przyjmuje się, że opłaty nie zawierają podatku od wartości dodanej.

  Rachunek jest dokładny do najbliższego kwartału godziny.

 • Wydatki poniesione przez władze i archiwa (np. na informowanie pracowników archiwów) będą fakturowane zgodnie z odpowiednimi przepisami cenowymi danych instytucji i archiwów i będą przekazywane klientowi.

Koszty podróży

 • Koszty podróży są naliczane do 20. kilometra w wysokości 0,30 € za kilometr plus VAT. Począwszy od 21. kilometra, obliczenia za podróż tam i z powrotem do danego archiwum są dokonywane zgodnie z obowiązującymi wytycznymi, z doliczeniem podatku VAT.

  Podstawą są obliczenia dokonane przez planistę trasy.

Chętnie złożymy Państwu indywidualną ofertę!